Sunday, November 23, 2008

Nama Teratak Rahmat

Nama Teratak Rahmat dipilih kerana ia bersifat sederhana, kemelayuan dan berciri tempatan. Ia boleh diterjemahkan sebagai Dar al-Rahmah ke dalam Bahasa Arab serta Cottage Of Mercy dalam Bahasa Inggeris.

TERATAK
Menurut Kamus Dewan (1996:1430) teratak bererti sejenis rumah kecil di sawah dan lain-lain untuk tempat tinggal sementara. Ia juga bermaksud rumah apabila dituturkan untuk merendah diri.

RAHMAT
Rahmat pula dimaknakan oleh Kamus Dewan (1996:1087) sebagai belas kasihan, kurnia, berkat; bahagia dan hikmat. Nama-nama Allah ada yang secara langsung merujuk kepada rahmat-Nya seperti al-Rahman, al-Rahim, al-Rauf dan al-Wadud, sedangkan nama-nama seperti al-Salam, al-Wahhab, al-Razzaq, al-Basit, al-Halim, al-Syakur, al-Karim dan al-‘Adl menunjukkan secara tidak langsung kepada sifat rahmat-Nya. Allah menyebarkan rahmat-Nya menerusi sunnah-Nya di alam dunia dan di alam akhirat, dalam perjalanan kehidupan insane; kepada para Nabi dan rasul serta orang-orang mukmin; kepada para pembangkang-Nya seperti iblis dan orang kafir; serta kepada jin, haiwan, tumbuhan dan sekalian makhluk. Malah dalam seluruh pensyariatan ibadah mahdah, muamalat, munakahat, hukum jenayah dan jihad terkandung rahmat Allah yang amat luas kepada hamba-hamba-Nya. Lihat juga Rawdah al-Na’im fi Ma’rifah al-Rahman al-Rahim karya Sayyidah Hannan Fathi.

No comments: